Ansvariga för Sektioner & aktiviteter

HOBBY

 • Flugfiske
  • Ordförande: Staffan Pacsay
  • Kassör: Jörgen Thorsell
  • Sekreterare: Anders Westling
  • Suppleant/fisketillsyn; Emanuel Hårsmar

 • Konstsektionen
 • Ordförande: Magnus Järnvall
 • Kassör: Oskar Djerf

 • Turbinhistoria
  • Ordförande: Inger Welander
  • Kassör: Anita Sundkvist

FRITID o FAMILJ

Traditioner

 • Julgransplundring * Ansvarig: Styrelse via David Zöger
 • Valborgmässofirande * Ansvarig: Styrelse via Daniel R Andersson
 • Midsommarfirande * Ansvarig: Styrelse via Daniel R Andersson

IDROTT

 • Golfsektionen?
  • Ordförande: Vilande *
Topic revision: r33 - 2024-04-29 - 06:41:38 - DanielAndersson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback