Ekmans Pub

Tyvärr är sektionens ordinarie verksamhet med pubkvällar för nuvarande vilande. Verksamheten för lokaluthyrning pågår som tidigare. Bokning av lokal görs här: BOKNING

Bildgalleri från tidigare pubkvällar och annan verksamhet i sektionen: GALLERI

Topic revision: r6 - 2014-03-08 - 08:42:44 - MaartenMaartensson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback