Difference: PubSektionen (r5 vs. r4)

Ekmans Pub

Idag ligger pubens hemsidor på en annan adress, Tyvärr är sektionens ordinarie verksamhet med pubkvällar för nuvarande vilande. Verksamheten för lokaluthyrning pågår som tidigare. Bokning av lokal görs här: puben BOKNING , detta i väntan på att flytta dem till denna adressen.

  • Hur gÃ¥r uthyrningen till Informationuthyrning

Pubens historiska hemsidor ligger på tidigare adress, puben, detta i väntan på eventuell flytt av dem till denna adressen.

Bildgalleri från tidigare pubkvällar och annan verksamhet i sektionen: GALLERI

View topic | View difference side by side | History: r6 < r5 < r4 < r3 | More topic actions
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback