Skyltar_-_Kopia.jpg

Inledning och bakgrund

De två svenska turbinföretagen STAL och AB de Lavals Ångturbin gick samman 1959. Namnet STAL-LAVAL Turbin AB fick man först 1962 då verksamheten koncentrerades till Finspång. 1960-talet präglades av obruten framtidstro, stark ekonomisk tillväxt och ett snabbt växande behov av elektrisk kraft i Sverige och utomlands. Till detta kom en kraftigt ökad efterfrågan på tanktonnage när Suezkanalen blockerades i samband med Sexdagarskriget 1967.

STAL-LAVAL rustade sig för marknaden genom att utveckla ett nytt modernt fartygsmaskineri, AP-maskineriet. År 1968 tecknade man en licens på stora kraftverksturbiner från Brown Boveri, BBC, för att möta den svenska utbyggnaden av kärnkraften.

Produktområden

Innovationskraft och nyskapande präglade STAL-LAVAL, en spegel av 1960-talets starka tillväxt och framtidstro. Flera nya produkter, tillämpningar och samarbeten såg dagens ljus under de här åren. 1970-talets oljekriser dödade några produkter men skapade också nya möjligheter för andra, inte minst gasturbinerna.

Mer detaljer om STAL-LAVALs många produktområden finns här:

MarinTurbiner

GasTurbiner

KraftverksTurbiner

IndustriTurbiner

VarmepumpVerk

Produktionsanläggningar

VerkStad?

KonTor?

SlottEt

Åter till startsidan

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpeg STAL-LAVAL2.jpeg manage 24.7 K 2019-03-07 - 09:28 IngvarArvidsson Logga 62
jpgjpg Skyltar_-_Kopia.jpg manage 64.7 K 2012-02-16 - 13:03 IngvarArvidsson  
Topic revision: r13 - 2019-08-29 - 18:09:15 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback