333 AP-maskinerier och drygt 700 turbogeneratorer & pumpturbiner - för fartyg 1965-1980

I början på 1960-talet var dieseldriften till sjöss på snabb frammarsch och ångdriften var ånyo på reträtt, till och med på det gynnsammaste området -tankfarten.

De Laval Ångturbins styrelse insåg tidigt att företagets resurser var otillräckliga för att kunna konkurrera med amerikanska General Electric som redan presenterat ett nytt standardiserat och kostnadseffektivt turbinmaskineri.

1959 togs konsekvenserna av detta och bolaget sammanslogs med STAL i Finspång. Avsikten var att de två företagen skulle samarbeta och koncetrera sig på de produkter som var mest konkurrensdugliga.

Vid ett sammanträde 1961 med bolagets ordförande Dr Marcus Wallenberg och ASEAs verkställande direktör Curt Nicolin avsattes ett anslag på ca. 0,5 milj kronor för att Stal-Lavals tekniker skulle få utveckla en förbättrad version av sin marinturbin. Utvecklingsgruppen bestod av Lars Norberg och Christian Pyk för turbinkonstruktion samt Torsten Lundström & Per Erik Larsson för kuggväxlarna.

Det nya maskineriet fick benämningen AP från Advanced Propulsion.

AP_broschyr_framsida_-_Kopia.jpg

Framsidan på STAL-LAVALs försäljningsbrochyr

AP_planch.jpg

1963 beställde Shell de två första AP-maskinerna. Det var ett modigt beslut då inget maskineri var färdigritat och provat. I och med detta var isen bruten och beställningar på 15 enheter hade tagits innan några prov med AP-maskineri gjorts till sjöss.

Detta var starten på en framgångsrik epok som gjorde att Stal-Laval blev marknadsledande på marinturbiner samt fått förmånen att leverera turbinerna till världens största fartyg. Världsrekord!

Den framgångsrika försäljningen grundar sig på noggranna förberedelser såsom upprättande av kontakter med skeppsvarv för licenstillverkning, nätverk med representanter och att AP-maskineriet presenterades i rätt ögonblick då behovet av stora tankfartyg ökade lavinartat.

AP-maskineriet var dessutom mycket konkurrenskraftigt tack vare enplansinstallation, låg vikt samt attraktivt pris genom växelns utförande med epicykliska växlar istället för en dyrbart lösning med flera drev och hjulkombinationer.

AP_Maerskplanch.jpg

Nedanstående beskrivningar är ett axplock från AP-maskineriets försäljningsbroschyr där teckningarna är gjorda av konstnären Bengt Kreuger.

AP_HP_LP.jpg

Högtrycksturbinen t.v. hade en högvarvig -överkritisk- solid rotor. Reglerhjulet hade avsevärt större diameter än de efterföljande impulshjulen. Härigenom uppnåddes högre totalverkningsgrad. Turbinhuset var utfört i ett stycke med planskarv och de tre munstycksgrupperna var ingjutna i stålgjutgodset.

Lågtrycksturbinen till höger fick ett helt okonventionellt utförande där backturbinen, bestående av två Curtishjul, hade ett separat fristående hus. Avloppsångan avgick därigenom axiellt i samma riktning som framåtturbinens mot den i samma plan förlagda kondensorn. Detta arrangemang innebar betydande material och kostnadsbesparingar samt en icke försumbar verkningsgradsvinst. Turbinrotorn var även här solid med undantag för backhjulen som var påkrympta. AP_Gearing.jpg

En analys av föregående turbingenerations (de Lavals P-maskin) produktionskostnader visade att kuggväxlarna stod för en oproportionerlig stor andel av kostnaderna. Växelns självkostnad var nära 1,5 gånger högre än turbinerna. Man stod inför problemet att finna ett mindre och billigare växelsystem - se ovan. Detta var uppenbart en förutsättning för att bolaget skulle kunna överleva som leverantör av marinturbiner.

Lösningen var att utnyttja epicykliska växlar i första reduktionen på både HT & LT sidan.

Kuggverkstaden i Finspång

Kuggverkstan026_-_Kopia.jpg

Hjärtat i turbinmaskineriet var kuggväxeln som reducerade turbinrotorernas höga varvtal till hanterbart propellervarvtal.

AP-drev.jpg

I våra samlingar finns ett andra reduktionens drev bevarat. Det väger 6,5 ton. Noggrannheten vid kuggskärningen var 2 my d.v.s. 2 tusendels millimeter.

Bilden är från De Lavals 100års jubileum 1993.

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpg AP-drev.jpg manage 722.7 K 2012-02-06 - 14:08 IngvarArvidsson  
jpgjpg AP_Gearing.jpg manage 3088.8 K 2011-12-01 - 13:26 IngvarArvidsson  
jpgjpg AP_HP_LP.jpg manage 4860.8 K 2011-12-01 - 13:24 IngvarArvidsson  
jpgjpg AP_Maerskplanch.jpg manage 1270.1 K 2010-11-18 - 13:59 IngvarArvidsson  
jpgjpg AP_broschyr_framsida.jpg manage 2834.3 K 2010-11-11 - 13:47 IngvarArvidsson  
jpgjpg AP_broschyr_framsida_-_Kopia.jpg manage 242.5 K 2011-12-05 - 13:52 IngvarArvidsson  
jpgjpg AP_planch.jpg manage 1841.8 K 2010-11-11 - 13:51 IngvarArvidsson  
jpgjpg AP_standard.jpg manage 2426.7 K 2011-12-01 - 13:28 IngvarArvidsson  
jpgjpg Kuggverkstan026_-_Kopia.jpg manage 65.0 K 2011-12-05 - 15:14 IngvarArvidsson  
Topic revision: r12 - 2012-02-06 - 14:21:09 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback