Finspångs slott

Finspångs slott med anor från 1668 inköptes av STAL från Stens Bruk AB och fick tjäna som kontorslokaler åt det nystartade bolaget. Priset var 75 000 kr. Det var då tömt på sina värdefulla och antika inventarier. Slottsgemaken blev kontor för bolagets ingenjörer, och ritplankor fyllde de anrika rummen.

Slottet.JPG

Finspångs slott idag.

Om slottets mer än 350-åriga historia kan man läsa i Slottsguiden.

Aurorasviten

I mitten av 1950-talet återinreddes den sk. Aurorasviten i huvudsak gustaviansk stil som speglar den glansfulla epoken 1769-1806, då Grevinnan Fredrika Aurora De Geer var slottsfru på Finspång. Drivande i detta arbete var dåvarande verkställande direktören Curt Nicolin och bolagets styrelseordförande Marcus Wallenberg. Sviten kunde invigas 1959 och har sedan dess tjänat som representationslokal vid större affärer.

Slottet var länge bolagets huvudkontor, men innehåller idag i första hand konferenslokaler.

Prinsessbesöket år 1968, då slottet fyllde 300 år

Princessbesk.jpg

Middag i galleriet. Vi kan bl.a. se landshövding Per Eckerberg, Marcus Wallenberg, Curt Nicolin m.fl.

Christina__Calle.jpg

Princessan Christina och VD Carl Larsson. Vad pratar dom om?

Åter till STAL-LAVAL

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpg Christina__Calle.jpg manage 2430.8 K 2010-12-02 - 12:25 IngvarArvidsson  
jpgjpg Princessbesk.jpg manage 2869.9 K 2010-12-02 - 12:25 IngvarArvidsson  
jpgJPG Slottet.JPG manage 234.6 K 2019-09-13 - 15:33 IngvarArvidsson  
Topic revision: r4 - 2019-09-13 - 15:46:29 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback