-- IngvarArvidsson - 2019-03-06

Stora värmepumpverk

Inledning

Efter den andra oljekrisen 1979 hade oljepriserna stigit till nya oanade höjder, vilket satte Sveriges och många andra länders ekonomi under stor press. I början på 1980-talet utgjorde importerad olja nära 70% av landets energiförsörjning, en svår belastning på handelsbalansen och en stor otrygghet för energiförsörjningen. Tillgången på el var däremot god och förväntades bli ännu bättre i en tid då kärnkraften var under stark utbyggnad. Och man såg årtionden framför sig med dessa gynnsamma förutsättningar. Några ingenjörer fick nu idén att värmepumpteknik i större skala kunde vara intressant att utnyttja.

Förslaget drogs i företagsledningen, och styrelsen med Curt Nicolin i spetsen valde då att satsa på utveckling av stora värmepumpverk med sikte på de omfattande fjärrvärmesystemen. En ny organisatorisk enhet, Avdelningen Värmesystem, skapades för att driva och realisera denna affärsidé under ledning av Hans Levander.

VPverk.jpeg

Värmepumpverk - sprängskiss.

Värm Sverige svenskt!

Detta blev mottot för verksamheten, och alla fick lära sig att en del drivenergi ger tre delar nyttig värme på en nivå lämplig för fjärrvärmenät.

VP.jpeg

VPkompr.jpeg Kompressor till värmepump

Kundkontakter hade man redan, och när ASEA i Ludvika köpte en första anläggning var isen bruten. År 1986 togs världens största värmepumpverk på 120 MW i drift i Ropsten i Stockholm, och under 1980-talet levererades ett 50-tal anläggningar huuvudsakligen i Sverige.

Åter till S TAL-LAVAL

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpeg VP.jpeg manage 89.5 K 2019-03-06 - 14:27 IngvarArvidsson Värmepump energibalans
jpgjpeg VPkompr.jpeg manage 66.5 K 2019-03-07 - 15:38 IngvarArvidsson Kompressor
jpgjpeg VPverk.jpeg manage 110.5 K 2019-03-07 - 15:37 IngvarArvidsson VP cutaway
Topic revision: r3 - 2019-03-15 - 12:23:31 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback