DOVERN 1948-1955

TeMu_Dovern.jpg

På Tekniska musee't i Stockholm fanns motor nr 13 utställd i många år. Numera finns motorn i vårt museum i Finspång.

Nr 13 testades aldrig utan användes som utställningsmotor i försäljningsarbetet.

Nedan - Hos Flygvapenmusee't i Linköping finns motor nr 6A att beskåda. Denna motorn utsattes för omfattande tester, även flygprov monterad under en ombyggd Lancasterbombare från andra världskriget.

2010-07-15_006.jpg

Nedan - Vi har nyligen hittad en tredje bevarad Dovernmotor som har nummer 6B. Den finns hos flygmusee't Aeroseum i Göteborg.

Motorn är den sista som tillverkades och provkördes i 36,2 timmar och användes för demonstrationer fram till januari 1955.

Den och nr 13 har odelat kompressorhus i stål till skillnad mot nr 6A ovan som har delat hus i aluminium.

Dovern_nr_6B.jpg

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpg 2010-07-15_006.jpg manage 1452.0 K 2010-11-01 - 11:27 IngvarArvidsson  
jpgjpg Dovern_nr_6B.jpg manage 75.6 K 2011-08-21 - 21:07 IngvarArvidsson  
jpgjpg TeMu_Dovern.jpg manage 817.6 K 2010-11-01 - 11:10 IngvarArvidsson  
jpgjpg TeMu_Dovern1.jpg manage 825.1 K 2010-11-01 - 11:22 IngvarArvidsson  
Topic revision: r3 - 2017-11-21 - 10:06:53 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback