-- IngvarArvidsson - 2019-05-18

Verkstadsbilder från montage och provriggar

Här följer några bilder från montaget av Dovern i verkstäderna.

Dovermontage.jpeg

Verkstad_2.jpeg Verkstad_3.jpeg

Verkstad_4.jpeg

Montage i verkstaden. Notera huset utanför, vilket indikerar verkstaden närmast Norrmalm.

Provrigg_1.jpeg

Från provriggen

BK_provrigg.jpeg

Från brännkammarprovriggen.

Tillbaka till DovernMotorn

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpeg BK_provrigg.jpeg manage 227.6 K 2019-05-18 - 06:54 IngvarArvidsson  
jpgjpeg Dovermontage.jpeg manage 176.3 K 2019-05-18 - 06:43 IngvarArvidsson  
jpgjpeg Provrigg_1.jpeg manage 117.8 K 2019-05-18 - 06:54 IngvarArvidsson  
jpgjpeg Verkstad_2.jpeg manage 63.6 K 2019-05-18 - 06:47 IngvarArvidsson  
jpgjpeg Verkstad_3.jpeg manage 69.6 K 2019-05-18 - 06:47 IngvarArvidsson  
jpgjpeg Verkstad_4.jpeg manage 181.0 K 2019-05-18 - 06:50 IngvarArvidsson  
Topic revision: r1 - 2019-05-18 - 07:05:07 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback