-- IngvarArvidsson - 2019-05-27

Flygvapnets Avro Lancaster - Tp80. En flygande provbock.

I början av år 1950 tog Flygförvaltningen kontakt med det brittiska flygministeriet för att om möjligt inköpa en Avro Lancaster. Orsaken var att jetmotorutvecklingen vid STAL nu avancerat så att flygprovning av RM4 Dovern snart var aktuell. Rolls Royce, m.fl. hade tidigare använt ombyggda Lancaster för samma ändamål.

Framställan beviljades och en Avro Lancaster B Mk1 köptes in och byggdes om av ett brittiskt företag, Air Training Services i Southampton, och försågs då bl. a. med gondolen under flygkroppen. Planet fick beteckningen Tp 80 i Flygvapnet och stationerades på Malmen. Här flygtestades Dovern, men även senare Ghost- och Avonmotorer. Planet kraschade 1956 vid Slaka kyrka söder om Linköping.

Flygprov.jpeg

TP80 med Dovern monterad i gondol under flygkroppen.

Topic revision: r1 - 2019-05-27 - 14:53:50 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback