Webbmaster & generellt ansvarig hemsidan

www.stalklubben.org

Mårten Mårtensson

Om Hemsidan

Denna hemsida bygger på att verksamma inom de olika sektionerna och verksamheter mestadels själva ansvarar för underhåll av sidorna. Sidorna kan generellt ändras direkt i internet-läsaren, så länge man är en registrerad användare, och har fått behörighet. Som ny användare så kontakta hemsideansvarig för behörighet och hjälp att komma igång.

Arbetsgrupp

StudieCirkeln

Ansvarig sektionshemsidor

Övrigt

<<Gamla GamlaFramsidan>>

Topic revision: r2 - 2012-04-07 - 10:40:50 - MaartenMaartensson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback