-- IngvarArvidsson - 2019-03-03

AB Skandinaviska Elektricitetsverk

AB Skandinaviska Elektricitetsverk bildades 1902, med det föregicks av Nordiska AB för Elektriska Anläggningar (NAEA). Detta bolag bildades i sin tur redan 1898 av ASEA och AB de Lavals Ångturbin. SEV övertog ett antal elverk från NAEA, bl a. i Stockholm och några norrländska kuststäder. Verksamheten växte snabbt i början på 1900-talet och 1912 övertog ASEA aktiemajoriteten.

Bolaget stannade i ASEA långt fram på 1990-talet och såldes först 1996.

Tillbaka till Reservkraftverket

Topic revision: r1 - 2019-03-03 - 15:48:52 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback