Reservkraftverket B-1438, 1945 - 1955

Det skulle bli på det civila och stationära området som STAL skulle ta de första stegen i sin gasturbinutveckling.

Redan 1945 hade en order erhållits på en gasturbin på 2 400 kW. Beställaren var AB Skandinaviska Eletricetetsverket. Kraftverket skulle vara portabelt och placeras på en järnvägsvagn. Kraftverket provkördes 1951 och tjänstgjorde mer än 2000 timmar under torråret 1955.

1959.jpg

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpg 1959.jpg manage 2315.6 K 2011-09-08 - 14:00 IngvarArvidsson  
Topic revision: r2 - 2011-09-08 - 14:01:41 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback