-- IngvarArvidsson - 2019-10-12

Civila marina ångturbiner - P-maskineriet

T/S Antigua

Kylfartyget T/S Antigua byggdes vid Öresundsvarvet i Landskrona för Salénrederierna och levererades 1960. Fartyget var en sk bananjagare, byggd för snabba transporter av bananer från Sydamerika till Europa. Det kom att förses med ett P-maskineri och tre ångturbingeneratorer från Turbin AB de Laval Ljungström i Nacka, kylmaskiner från STAL Refrigeration AB i Norrköping och pumpar från de Laval Ljungstöm Pump AB, också i Nacka.

Fartyget mätte 8 287 bruttoregisterton och dödvikten var 8 100 tdw.

Antigua.png

DLT.png

Huvudmaskineri

Pannanläggningen bestod av två Babcock & Wilcox vattenrörpannor som levererade ånga vid 43,2 bar och 463 oC till ett ångturbinmaskineri av P-typ på 8 675/11 000 shp (normal/max cont.) vid 125/135 rpm. Backturbinen levererade 5 360 shp vid 88 rpm. Maskineriet gav fartyget en maxfart på 19,5 knop.

Turbingeneratorer

Tre elgeneratorer drevs av varsin kondenserande ångturbin, som fick färskånga från de två ångpannorna. Turbinerna hade ett Curtis-hjul och varvtalet reducerades i en växel med pilkugg. Den sammanlagda effekten uppgick till 1 200/1650 kW (normal/max cont.)

Stalref.png

Kylanläggning

Kylanläggningen från STAL Refrigeration AB bestod av tre kylkompressorenheter för Freon 22, tre med nio cylindrar på 3x240 hp och en fjärde med tre cylindrar på 70 hp för luftkonditionering. Kapaciteten var 420 000 kcal/h (488,5 kW). Luftkonditioneringskompressorn levererade 14 000 kcal/h (16,3 kW).

Anläggningen höll lasten vid avsedd temperatur inom 0,1 gradC vid tropiskt klimat (lufttemperatur 40 oC och vattentemperatur 32 oC).

DLP.png

Pumpar

De Laval Ljungström Pump AB levererade två kylvattenpumpar, vardera med en maxkapacitet på 20 000 lit/min och 4,5 m tryckhöjd. Man levererde också två kondensatpumpar, vardera på 570 lit/min och 75 m tryckhöjd, samt 6 st hjälppumpar för kylvatten och kondensat. Pumparna drevs av elmotorer.

Fartyget skrotades 1983.

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
pngpng Antigua.png manage 912.0 K 2019-10-12 - 07:59 IngvarArvidsson  
pngpng DLP.png manage 10.4 K 2019-10-12 - 09:34 IngvarArvidsson  
pngpng DLT.png manage 10.5 K 2019-10-12 - 09:28 IngvarArvidsson  
pngpng Stalref.png manage 9.5 K 2019-10-12 - 09:34 IngvarArvidsson  
Topic revision: r2 - 2019-10-12 - 15:16:53 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback