-- IngvarArvidsson - 2021-09-30

Navalatom- fartygsdrift med atomkraft

AB De Lavals Ångturbin och senare STAL-LAVAL Turbin AB kom under 1950 och -60 talen att på olika sätt ta del i Sveriges försök att utveckla atomkraft - dels för stationära kraftverk men också för fartygsdrift i vidare mening. En del i det förra var utvecklingen av turbinerna till tungvattenreaktorn i Marviken, som beskrivs här

Ett annat var arbetet med atomdrift av handelsfartyg, där företaget i mitten av 50-talet bl a studerade ett 20 000 shp atommaskineri för tankfartyg. I vårt arkiv finns ett 25-tal dokument som behandlar atomdrift ur många aspekter -rektorsäkerhet, bränslebyten, personal och bemanning, drift och försäkringsfrågor.

Projekt ”Neptun” -Maskineri till en svensk atomubåt

Speciellt var dock det topphemliga uppdraget att ta fram ett atommaskineri för en svensk ubåt, A-11. Atommaskineriet var ett av tre framdrivningsalternativ för typen och benämndes A-11A.

De Lavals Ångturbin hade alltsedan 1956 tillsammans med Kungl. Marinförvaltningen studerat atomdrift av krigsfartyg i en arbetsgrupp, Navalatom. Chef för gruppen var dåvarande forskningschefen vid DLÅ, Eric Olderin. Navalatom kom därför att ansvara för utvecklingen av ubåtsmaskineriet i samarbete med Kockums. Projektet fick kodnamnet ”Neptun”. Maskineriets reaktor var av PWR-typ med en termisk effekt på 20 MWth. Den skulle ha en laddning om 930 kg anrikat (8%) uran. Turbinmaskineriets axeleffekt var satt till 5000 hk.

Arbetet pågick i största hemlighet och fortsatte inom STAL-LAVAL fram till 1963. Då avbröt Marinförvaltningen projektet på grund av stora tekniska utmaningar och snabbt stigande kostnader. Ubåten blev så småningom Sjöormen-klassen och försågs med konventionellt framdrivningsmaskineri, medan atommaskineriet, vars konstruktion var långt framskriden, lades ned.

Det var först 1985 som projektet avslöjades av en journalist på tidningen Ny Teknik, vilket ledde till politisk uppståndelse för den dåvarande regeringen Palme.

Projektet beskrivs i viss detalj i den här boken (på tyska):

Kollert, Roland: ”Die Politik der latenten Proliferation. Militärische Nutzung ”friedlicher” Kerntechnik in Westeuropa.” DUV, Deutscher Universitäts Verlag 1994.

Den amerikanske marinanalytikern H I Sutton har publicerat fler detaljer om A-11 projektets atomubåt här

Topic revision: r5 - 2024-05-01 - 05:34:25 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback