En kassa kan ej vara minus.

I dessa fall är det någon som har lånat ut kontanter, och detta innebär en skuld.

Skulder redovisas separat under skulder (verifikation skall finnas för när skulden uppstod och där skall framgå till vem skulden är).

Topic revision: r1 - 2005-12-29 - 10:17:15 - WikiGuest
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback