Rapport för sektioner i STALklubben. För verksamhetsåret 2005

Ansvariga funktionärer

  • Ange eventuella ändringar.

Namn ----------------------------------
Sektions/verksamhet :
Funktionärs funktion
Ordförande/Huvudansvarig/Kontaktperson :
Kassör/Ekonomisk ansvarig :

Ekonomisk sammanställning (nödvändig endast om sådan finns!)

Balansräkning
Tillgångar
- Typ - -- Ing. Saldo -- -- Utg. Saldo -- ------ Bank ------ ---- Kontonummer ----
Kassa (får ej vara minus) : : : :
Plusgiro : : : :
Bankkonto : : : :
Bankkonto (om flera) : : : :
Bankkonto (om flera) : : : :
Fodringar : :
Lager : :
Andra fasta tillgångar : :
Summa tillgångar : :
Skulder
Bank : :
Leverantörskulder : :
Andra skulder : :
Summa skulder : :
Resultaträkning
Inkomster
Inkomster : Ej kapitalint. (räntor o.likn.)
Kapitalintäkter :
Summa intäkter :
Kostnader
Kostnader : Ej kapitalkostn. (räntor o.likn.)
Kapitalkostnader :
Avskrivningar (om aktuellt) :
Summa kostnader :


Not 1. Alla angivna summor skall anges i kronor, inklusive ören (annars kommer ej den totala bokföringen stämma).

Topic revision: r6 - 2006-03-09 - 13:01:11 - Main.m2
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback