-- IngvarArvidsson - 2022-10-02

Museets historiska arkiv - Över 6 000 dokument katalogiserade och arkiverade

Dokumentarkivet

I museets dokumentarkiv finns en skatt av historiska handlingar som omspänner en tidsrymd från 1870-talets artilleriverkstäder fram till våra dagar. Här finns mer än sextusen dokument - anteckningar, brev, avtal och licenser, trycksaker, reserapporter, skisser och ritningar, mm. arkiverade. Det är en guldgruva för forskare inom svensk turbinhistoria.

Digitaliserad katalog

Det finns en digitaliserad och därmed sökbar katalog över arkivets alla dokument. Här kan man hitta både stort och smått, från köpeavtal avseende verkstadsfastigheterna i Finspång från 1913, licensavtal med dåtidens stora mekaniska och elektrotekniska företag, men också beställning av 20 lass gödsel till Ingenjör Fredrik Ljungströms trädgård, samt ved till hans hus, från 1913.

Här finns handritade snittritningar på jetmotorn Glan med noteringar liksom ritningar på dåtidens mest avancerade jetmotorer från USA. STAL hade kontakter i absolut världsklass vid tiden för jetmotorutvecklingen i slutet av 1940-talet.

Några nedslag i arkivet

Nedan ett axplock bland dokumenten:

Anteckningar, beräkningar och rapporter från många av företagets legendarer, såsom

- Dr Birger Ljungström, från 1902 och framåt

IMG_1441.jpeg

Skisser och anteckningar ur Birger Ljungströms skissbok. Separatorkula från 1902.

IMG_1443.jpeg

Skiss på radialångturbin ur Birger Ljungströms skissbok, från mars 1906.

- K G Karlssons, sedermera professor vid CTH, beräkningar av den första provturbinen på 500 kW

- Överingenjör Oscar Wibergs föredrag och korrespondens, samt handlingar rörande honom själv, t.o.m. hans betyg och hans anställningsbekräftelse från februari 1913, då STAL startade i Finspång. Man ser också att Wiberg var amatörastronom.

- Lars Norbergs, ingenjör, direktör, riksdagsman och filosof, samlade anteckningsböcker och efterlämnade papper, från hans värnpliktstid och fram tills han lämnade företaget.

- Brev, PM och andra handlingar från företagets legendariska VD:ar: Georg Leire, E. D. Lindblom, Prof. Ingvar K. E. Jung och Curt Nicolin.

Dessutom viktiga avtal blandat med lite kuriosa:

- "Idealköket och huslighetens elektrifiering" från 1915. Artikel om moderna köks inredning och utrustning. Önskemål: en hushållsmotor, som kan driva kaffekvarnar, kaminer, glassmaskiner och bönskärare. Eltaxa: 30 öre/kWh, vilket motsvarar 14 kr/kWh idag.

- Avtal mellan AB Ljungströms Ångturbin Liljeholmen och Brush Electrical Engineeering Co i England från 1912, ett år före STALs bolagsbildning. Licens rörande tillverkning och försäljning av radialångturbiner på 5000 kW, där innerturbinerna levererades av Ljungströms bolag till ett fast pris om 3 400 pund (62000 kr).

- Broschyrblad och prislista över de Lavals Turbinmotor, från 1892. Utgiven av Gustaf de Lavals Ångturbinfabrik, föregångare till AB de Lavals Ångturbin, bildat 1893.

- Omfattande utredningsmaterial om tungvatten(D2O?)-ångturbinen för Marviken från 1962.

Andra världskriget satte sin prägel på företaget från 1939 och åren därefter. Här kan man hitta handlingar rörande den krigsmateriel som företaget tillverkade åt Bofors, men också hur man förberedde sig för ofärdstider. Här finns handlingar om införskaffande och placering av två luftvärnskanoner, skänkta a STAL till skydd för Finspång och verksamheten. Verkstadsområdet fridlystes och direktör Lindblom tilldelades polismans befogenheter med tjänstetecken o allt.

I dokumentarkivet finns också handlingar relaterade till Finspångs historia och familjen De Geer, liksom om slottets underhåll och renoveringar.


Bildarkiven

I museets förråd finns vidare ett omfattande bildarkiv av fysiska bilder från företagets verksamhet, men tusentals gamla bilder har också diigitaliserats av museets entusiaster. De omspänner tiden från turbinföretagens början och kan beskådas i museet på bildskärm.

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpeg IMG_1441.jpeg manage 249.1 K 2022-11-17 - 13:36 IngvarArvidsson  
jpgjpeg IMG_1443.jpeg manage 157.7 K 2022-11-17 - 13:22 IngvarArvidsson  
Topic revision: r6 - 2022-11-26 - 06:31:48 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback