-- IngvarArvidsson - 2019-03-24

Centrifugalpumpar

Inledning

För att skapa marknad för sin revolutionerande ångturbinuppfinning utvecklade de Lavals Ångturbin också egna centrifugalpumpar som var anpassade till turbinernas höga rotationshastigheter. Detta skedde tidigt efter ångturbinbolagets bildande och pumpar kom att bli en viktig produkt i bolagets portfölj.

Zeta-pumpen

AB Zander & Ingeström bildades 1898 av två civilingenjörer, som varit verksamma vid AB de Lavals Ångturbin. Detta bolag kom att bli DLÅs huvudsakliga säljkanal i Sverige undantaget försvarets fartygsmaskinerier och fram till 1951.

Bolaget identifierade ett behov i marknaden och "beställde" en pump anpassad för cellulosaindustrin, vilken då utvecklades av turbinbolagets skickliga ingenjörer. Resultatet blev den sk. Zeta-pumpen, som kom 1901 och blev en stor försäljningsframgång. Pumpen fick några för tiden okonventionella tekniska lösningar som horisontal delning av pumphuset och införandet av en cylindrisk tätning mellan pumphus och hjul. Zeta-pumparna trängde snart undan de tidigare dominerande kolvpumparna på marknaden.

Zeta.jpeg

Annons för Zetapumpen 1951.

Pumptillverkning blev efterhand en viktig del av DLÅs verksamhet, och på 1950-talet stod den tidvis för 25% av försäljningsvärdet. I samband med förvärvet av Torpsbruk 1951, se nedan, ändrade DLÅ sin försäljningsstrategi och tog själv hand om sin pumpförsäljning. Z&I förvärvade 1950 konkurrenten JMW, vilket bidrog till beslutet.

Torpsbruk

1951 köpte AB de Lavals Ångturbin verksamheten vid Torpsbruk i Småland. All gammal tillverkning lades ned, och verksamheten inriktades på produktion av turbinskovlar och pumpar. I samband med att STAL och de Laval gick samman bildades här ett separat bolag - de Laval Ljungströms Pump AB. Detta bolag kom att ingå i en större strukturrationalisering signerad Wallenberg.

Jönköpings Mekaniska Werkstad

1959 slogs AB de Lavals Ångturbin och STAL samman till ett turbinbolag. Orsaken var dels de Lavals problem med en stor turbin i Helsingfors, men kanske främst den mördande konkurrensen bolagen emellan. Denna fusion var dock endast en del av ett större grepp initierat av Wallenberg. Året efter ångturbinbolagets bildande gjordes en bytesaffär med Jönköpings Mekaniska Werkstad, JMW, där de Laval Ljungströms Pump AB byttes mot JMWs lönsamma ångpanneproduktion, som slogs ihop med AB Svenska Maskinverken. JMW, som redan var en betydande pumptillverkare, fick alltså nu även tillgång till de Lavals pumpverksamhet.

Tillbaka till DeLaval

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpeg Zeta.jpeg manage 69.9 K 2019-03-26 - 06:17 IngvarArvidsson  
Topic revision: r7 - 2019-05-11 - 16:35:30 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback