-- IngvarArvidsson - 2019-03-16

Värmeväxlare och kondensorer

STAL-LAVAL APPARAT AB

STAL-LAVAL Apparat AB var ett helägt dotterbolag till STAL-LAVAL Turbin AB i Finspång. Bolaget startade sin verksamhet i Linköping 1957 då Svenska Transformatorfabriken i Tannefors inköptes av ASEA. Transformatortillverkningen flyttade till ASEA i Ludvika. Bolaget tillverkade vämeväxlande apparater till STAL-LAVALs turbinanläggningar. 1982 hade man 430 anställda.

Åter till startsidan

Topic revision: r1 - 2019-03-16 - 14:27:31 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback