TURBINHISTORIA

Nystartad sektion under hösten 2005

Sammanfattning av årets verksamhet

  1. Sektionen TURBINHISTORIA inom STALklubben, som har 2000 – 3000 medlemmar (utan och med pensionärer), hann med 3 större möten innan sektionen bildades, och jag gissar på ca 50 deltagare på dessa möten.
  2. SIEMENS har en historisk samling i lokaler i Finspångs slotts källare, och Inger Welander räknar med 5 000 – 10 000 företagsbesök där om året. Sektionens relationer till dessa besök är inte klara än, men vi har fått tillgång till lokaler där.

Sektionen finns nu med på STALklubbens hemsida: www.stalklubben.org <http://www.stalklubben.org> /HOBBY/TURBINHISTORIA/

Vi inom sektionen TURBINHISTORIA ser fram emot ett år, där vi kommer igång med att bevara Turbinhistorians kulturskatter, hälsar Tyge, och önskar sektionen ett framgångsrikt nytt år.

Tyge Vind

Topic revision: r3 - 2006-04-25 - 14:07:43 - WikiGuest
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback