Tjockisholm

Verksamhet 2005, enligt utsago på funktionärmiddagen.

"Janne berättade kort om Tjockisholm. Mycket bokningar hade man haft. Den nya Bastun har varit uppskattad. En del renoveringar väntar av husen, liksom även båten Tjosan."

Protokoll

Topic revision: r1 - 2006-04-25 - 14:23:16 - WikiGuest
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback