-- IngvarArvidsson - 2019-03-01

GT120 världens största gasturbin

Bakgrund

GT120 beställdes 1955 av Vattenfall på ett skissartat underlag från STAL. Effekten var då 40 MW och maskinen blev världens största gasturbin då den togs i drift 1959, ett rekord som stod sig under många år.

Design

Maskinen togs fram baserat på erfarenheterna från GT 35. Den fick tre rotorer och odelade hus och var en termoflexibel lätt konstruktion. Maskinlayouten blev däremot helt annorlunda. Den då höga effekten gjorde att co-axiella rotorer fick överges.

Maskinen fick låg- och högtryckskompressorer i linje med sina två drivturbiner nära varandra. De två brännkamrarna är av silotyp då maskinen ursprungligen utvecklades för tjockoljedrift. En vattenkyld mellankylare placerades under kompressor-turbinaxellinjen för kylning av kompressorluften mellan de två kompressorerna. En fri dubbelströmmig kraftturbin driver generatorn i ett separat axelarrangemang parallellt med gasgeneratorn.

Layouten blev komplicerad då material och kunskaper inte fanns för enhuskompressorer för den effekten. Kraftturbinen fick bli dubbelströmig av samma skäl.

Även GT120 fick luftstartaggregat placerat i den lodräta kanalen före HT-kompressorn.

GT120_princip.jpeg

GT120 principskiss

Några tekniska data

Elektrisk effekt: 40 MW vid tjockoljedrift och 5 grader C lufttemperatur

Elektrisk effekt: 48 MW på dieselolja eller naturgas

Termisk verkningsgrad: 26,3%/27,3% resp.

Tryckförhållande: 11,1:1 resp 12,2:1

LT kompressor: 10 steg, varvtal 3100/3200 r/m

HT kompressor: 13 steg, 3400/3500 r/m

Två vertikala silobrännkammare, vardera med 7 brännare

HT kompressorturbin: 2 steg

LT kompressorturbin: 2 steg

Kraftturbin: 2-strömig med 2x3 steg

Dual-fuel bränslesystem - gas eller olja eller båda samtidigt

Startsystem: Tryckluft 50 bar till ejektorer före HT-kompressorn

Första maskinen placerades i Västervik 1959. Förutom till Vattenfall levererades maskiner till bl a Nigeria, Nya Zeeland, Kina och Österrike. Maskinens effekt höjdes successivt till 74 MW. Totalt levererades 21 maskiner.

Maskinens konfiguration kom att stå modell för nyutvecklingen GT140P? till den större koleldade PFBC-anläggningen P800.

Tillbaka till STAL

Topic revision: r2 - 2019-09-12 - 14:59:45 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback