-- IngvarArvidsson - 2019-03-16

Startaggregat till jetmotorer

Bakgrund

När jetmotorprojektet annullerades 1952 fick STAL, som en del i kompensationen, en beställning på 1 300 startaggregat till Avonmotorerna, bl. a. till J35 Draken.

Aggregatet innehåller en axiell turbin som drivs av sk. flytande krut, isopropylnitrat eller IPN. Kallades också AVPIN-starter till skillnad från sk cartridge starters, som använde fast pyrotekniskt bränsle.

Starter.jpeg

Tillverkning

STAL tillverkade de här aggregaten på licens från det brittiska företaget Plessey Co Ltd, som ligger i Ilford.

Plessey masstillverkade totalt 23 000 starters av olika typer under kriget.

Ett farligt bränsle

Det flytande bränslet isopropylnitrat var kemiskt instabilt och dessutom starkt korrosivt, vilket ibland orsakade explosioner och bränder i användningen. I England användes Plesseys AVPIN-aggregat på bl a Hawker Hunter, men riskerna ansågs så stora att systemet byttes ut mot ett elektriskt startsystem.

Tillbaka till STAL

Topic revision: r1 - 2019-03-16 - 06:35:55 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback