-- IngvarArvidsson - 2017-11-21

Skutenmotorn 1946

Inledning

STAL fick uppdraget av Kungl. Flygförvaltningen, KFF att utveckla 2 ex av en jetmotor på 1 500 kp dragkraft med axialkompressor. Utvecklingen tog fart efter att STAL haft initiala diskussioner om utveckling och tillverkning av turboaggregat för kolvmotorer. Året var 1945, men slutlig beställning kom först under 1946.

Motorn stod klar för prov under 1948 och fungerade utan problem. Motorn ansågs för liten för att användas i ett då aktuellt flygplan, men framgången bäddade för nästa projekt – Dovern.

Skuten.png

Skutens huvuddata

Dragkraft 1 435 kp

Kompressor 8 steg axial

Kompressorverkningsgrad 88 %

Tryckförhållande 3,05

Luftflöde 29,8 kg/s

Brännkammare 6 st

Turbin 1 steg

Varvtal 8000 r/m

TIT 785oC

Vikt 780 kg

Material: Kompressorns ledskenor i stål. Kompressorhus, skivor och skovlar i lättmetall. Flamtuber i NIM75. Turbinskovlar och ledskenor i NIM80.


Skuten_1949_utst.jpg Skuten utställd på S:t Eriksmässan i Stockholm 1949.

Skutenprov.jpeg

Skuten i provbänk.

Annons för Skuten 1949

Skuten_annons.jpeg

Annons 1951:

Skutenhelsida.jpeg

Kungliga Flygförvaltningen, KFF var en svensk myndighet verksam 1936-68. Den uppgick den 1 juli 1968 i FMV, Försvarets Materielverk. Myndigheten hade hög kompetens och utvecklade själv jaktflygplanet J22 under kriget. Man ansvarade och FMV ansvarar alltjämt för de utländska flygmotorlicenserna.

Tillbaka till STAL

Åter till startsidan

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
pngpng Skuten.png manage 343.7 K 2019-02-17 - 17:27 IngvarArvidsson Skuten
jpgjpg Skuten_1949_utst.jpg manage 24.8 K 2019-03-05 - 15:18 IngvarArvidsson  
jpgjpeg Skuten_annons.jpeg manage 54.0 K 2019-03-05 - 15:35 IngvarArvidsson Annons 1955
jpgjpeg Skutenhelsida.jpeg manage 115.8 K 2019-03-06 - 09:03 IngvarArvidsson Annonshelsida
jpgjpeg Skutenprov.jpeg manage 187.8 K 2019-05-16 - 16:01 IngvarArvidsson  
Topic revision: r6 - 2019-05-16 - 16:05:22 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback