Skogstorp

Årsberättelse 2005

Besöksfrekvensen var enligt min bedömningi nivå med tidigare år. (29 utlåningar av nycklar i receptionen).

Skadegörelse eller inbrott har vi glädjande nog sluppit.

Torpets plasteka är i stort behov av renovering - flera stora hål i skrovet måste åtgärdas. Arbetet beräknas vara slutfört under våren och försommaren.

Uträttade arbeten under året

  • Buskröjning av stugområdet och lövkrattning
  • Ommålning av öppen spis
  • Uppsågning av vindfälld jättetall på 120 år som låg tvärs över stigen i närheten av torpet.
  • Tillverkning och instllation av nytt båtupplägg

Omkostnader under året

  • Pensel och märkfärg
  • Spik och bågsågsblad
  • Solrosfrö och talgbollar

Välkommen till Skogstorp!

Finspång 060110 Werner Hofmann

Topic revision: r2 - 2006-03-18 - 14:27:36 - WikiGuest
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback