You are here: STALklubben>STALklubben Web>Bokslut>SkogsTorp2004 (2005-12-28, Main.m2)EditAttach

Skogstorp

Årsberättelse 2004

Glädjande nog har varken skadegörelse eller något inbrott ägt rum under året. Besöksfrekvensen var enligt tillgängliga källor (utlåningsstatistik av stugnyckeln) i nivå med tidigare år. Ett nytt inslag av besökare är Siemensfolk från Tyskland, som är stationerade i Finspång, och visar ett påtagligt intresse för torpet.

Till stugan hörande plasteka är fortfarande i hyggligt skick efter diverse omplåstring. Eftersom brasveden kommer att ta slut under närmaste året har i samråd med klubbens kassör beslut om inköp av 4 m3 från Strömbergs buskröjning i Flasbjörne fattats.

Uträttade aktiviteter under året:

 • Buskröjning av stugområdet och snitslad stig mellan landsvägen och torpet.
 • Ommålning av gula snitslingen efter stigen till landsvägen.
 • Ommålning av öppen spis.
 • Skyddsmålning av utomhusbänkar, samt av båtens träsitsar och åror.
 • Uppsättning av ny namnskylt.
 • Rengöring av fyra uppsatta fågelholkar.
 • Borttagande av mossa och barr från stugtaket.
 • Lövkrattning av hela stugplanet.
 • Uppsättning av fågelstuga för vintermatning.
 • Upphuggning av en vindfälld tall till brännved.

Omkostnader under året:

 • Inköp av fågelmat, toapapper och färg, till ett belopp av ca 700 kronor.

Fogdarna hälsar STAL-klubbens medlemmar välkomna till Skogstorp!

Väl mött 2005!

Finspång 050105

Werner Hofmann

Topic revision: r2 - 2005-12-28 - 15:26:11 - Main.m2
Main.SkogsTorp2004 moved from Main.SkogsTorp2005 on 2005-12-28 - 15:26 by Main.m2
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback