Verksamhetsberättelse 2004, STALklubben Orientering.

Henrik Samuelsson lämnade över till Anders Jönsson efter 6 år som ansvarig. Anders fick även äran att ansvara för Slottsklubbsmästerskapen efter Kent-Åke Olsson som gick i pension.

OL-träningar våren 2004

Fem träningar anordnades under våren: Enroten (ansvarig Henrik Samuelsson), Kraftkärret (Roland Nilsson), Kanon (Göran Jonsson), SV Falla (Anders Jönsson/Kent-Åke Olsson) och Röda Ladan (Anders Jönsson).

Tabellen nedan anger antalet starter samt hur de var fördelade på banorna

Antal starter
Plats Totalt STAL 3.5km 4.5km 6.5km 3.5km lätt
Enroten 23 10 5 9 9 0
Kraftkärret 26 8 9 9 6 2
Kanon 18 9 2 13 3 0
SV Falla 14 6 4 4 5 1
Röda Ladan 12 6 3 6 3 0
summa 93 39 23 41 26 3

Kolumnen ’STAL’ anger antalet startande verksamma inom Siemens/Alstom Kolumnen ’Totalt’ anger det totala antalet startande, dvs ’STAL’ plus anhöriga samt FSOK klubbmedlemmar. (FSOK = Finspångs Skid- och OrienteringsKlubb?)

Slottsklubbsmästerskapen

62:e Slottsklubbsmästerskapen arrangerades vid Enroten med 27 startande. Avdelning ’G’ tog hem vandringspriset.

Anders Jönsson, 050418

Topic revision: r1 - 2005-04-19 - 06:04:00 - Main.m2
Main.OrienteringsSektionen2004 moved from Main.OrienteringsSektionen2005 on 2005-04-19 - 06:25 by Main.m2
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback