Orientering

Resultat från STALklubben´s KM 2004

Anders Jönsson GRCTA tel.82177

1943-2003 FINSPONGS SLOTTSKLUBBS ORIENTERINGSSEKTION 60 ÅR

Orienteringssektionen inom Slottsklubben bildades 1/11 1943 vid ett konstituerande sammanträde där också stadgarna antogs. Ändamålet för sektionen var enligt dessa att "sektionen skall vara en sammanslutning av de orienterings- och skytteintresserade inom Slottsklubben och skall handhava alla frågor rörande orientering och skytte samt verka för dessa grenars befrämjande". Vid sammanträdet var 23 intresserade närvarande och därtill anges lustigt nog 16 personer som "frånvarande". Till sektionens första styrelse valdes E.H. Pettersson som ordförande medan arbetsutskottet utgjordes av G. Klinga, W. Sandell, L. Jansson och G. Söderström.

Året innan hade det påbörjats ett utbyte med ASEA:s Tjänstemannaförening i Västerås i form av en lagtävlan i orientering och skytte under namnet "Aseatornet". Och redan innan sektionen officiellt hade bildats avhölls ett första KM i orientering den 3 oktober 1943 med okända segrare. Året därpå hade man ordentlig snurr på verksamheten och anordnade inte mindre än 13 orienteringstävlingar/träningar. Vidare noteras ur verksamhetsberättelsen att "konditionsträning har förekommit i en tidigare okänd omfattning och medlemmarna har med verklig energi och intresse gått in för att nå bra resultat".

Klubbmästerskapet 1944 gick av stapeln 1/10 vid Hagsjön i ett samarrangemang mellan FSO och FAIK. Att det var förknippat med vissa svårigheter att orientera på den tiden framgår av följande citat: "Terrängavsnittet är otacksamt, då kartan stämmer illa, varför banläggarna hade ett hårt arbete. Vid första kontrollen hade många för brått och rusade förbi och sista kontrollen, tjärnen under Giversklint, skrinlade definitivt alla segerfunderingar hos flertalet tävlande". Till saken hör förstås att man på den tiden tävlade på Generalstabskartan i skala 1:100 000, den s.k. "backstreckskartan". Följande segrare korades i det första officiella klubbmästerskapet med 24 deltagare: Klass A (Seniorer 20-34 år) Gunnar Söderström Klass B (Yngre oldboys 34-42 år) Evert Granér Klass C (Äldre oldboys 43---- år) Arthur Svensson

Den livliga verksamheten fortsatte och i resultatlistorna från de många tävlingarna finner man många gamla kända STAL-namn som t.ex. Lennart Öhrmalm, Åke Westblad, Stig Ferm och Eric Östmar. I en resultatlista från 5/5 1946 hittar vi också första gången namnet Curt Nicolin som sprang långa banan (10.3 km) och blev 7:a på tiden 2.22.30. Bättre gick det i triangelkampen samma år där han segrade på seniorbanan på tiden 1.45.15.

Att det inte var så lättorienterat på 40-talet framgår tydligt av resultatlistorna. I 1949 års KM segrade Sven Nilsson i seniorklassen (11.4 km) på 1.44.19. Segermarginalen till tvåan var rejäl, för denne behövde 3.07.00 för att komma runt. Banorna omfattade i regel bara tre kontroller förutom att man måste hitta tillbaka till mål också.

1949 hade Orienteringssektionen planer på att lägga ner sig själv och författade den 1 december följande skrivelse till Styrelsen för Finspångs Slottsklubb: "Finspångs Slottsklubbs Orienteringssektion har sedan nov. 1943 verkat för orienterings- och skyttesportens befrämjande bland medlemmarna med huvudsaklig uppgift att handhava träning och uttagning till tävlingen om Asea-tornet. Sedan denna tävling nu blivit omlagd att omfatta både tjänstemän och arbetare har dess handhavande för Stals del övergått till företagets idrottsförening. Med anledning härav anser sig orienteringssektionen överflödig och har beslutat att upphöra med sin verksamhet från sista årsmötet, som hölls den 25 nov. 1949. Det kan konstateras att sedan tävlingen om Asea-tornet blivit omlagd har intresset för skytte och orientering betydligt avtagit. Skulle också KM komma bort komme intresset att sjunka ytterligare, vilket enbart vore till skada då sporten är en värdefull avkoppling från dagens jäkt. Det är därför vår önskan att Slottsklubben även i fortsättningen skall omhulda dessa sportgrenar och vi vill föreslå att till årsmötet som ersättning för orienteringssektionen, tillsätter en skytte- och orienteringsledare som i första hand skall ordna KM-tävlingar i dessa grenar, vilket vi anser skall arrangeras även i fortsättningen".

Tydligen accepterade Slottsklubbens styrelse avskedsansökan, för årsrapporten för 1950 omnämner en verksamhet helt i linje med förslaget. Redan då hänvisade man hugade orienterare till konkurrenten FAIK:s träningar, även om viss egen träningsverksamhet förekom. Men den primära uppgiften blev att arrangera klubbmästerskapet i orientering (och har så förblivit).

Med början 1954 kan man ana en viss ökad verksamhet igen och två träningstävlingar arrangerades under säsongen, men "endast ett fåtal intresserade trotsade det rådande miserabla vädret". Året därpå ser man ljusare på saken och konstaterar att "ur orienterarsynpunkt har det gångna året varit det allra bästa: vackert väder och inget vatten i kärren". Men 1956 är det deppigt igen: "Vädrets makter var under året inte välvilligt inställda mot orienterare och skogsfolk - mycket regn och vattenfyllda kärr och mossar - men en skogsvän lockas alltid ut i skog och mark oberoende av väder och vind". Och 1957 är det lika illa: "KM-tävlingen föregicks av en avskräckande regnperiod".

På 50-talet började det hända en del på kartfronten. Sålunda genomfördes 1958 års KM på en av de första specialritade orienteringskartorna i Östergötland över den (ö)kända "Stenstorpsskogen". Kartan hade ritats redan tio år tidigare av Olle Söder med "backstreckskartan" som underlag. Kartskalan var den idag för orienteringskartor vanligt förekommande 1:10 000. 1960 kom så den efterlängtade "nya färgglada kurvkartan" i skala 1:50 000 och orienterarna kände sig som kalvar på grönbete på årets KM: "Ovanan vid den nya kartan gjorde att spridningen var stor, men till nästa år blir det nog hårdare strider om placeringarna."

Första gången kvinnor omnämns i FSO-sammanhang är vid 1961 års tävling, då man i ett försök att rekrytera nya orienterare hade lagt in en patrulltävling för nybörjare. Man konstaterar dock att "några manliga nybörjare ej finns inom Slottsklubben, då det endast var en dampatrull som ställde upp".

I inbjudan till 1962 års KM uppmanades man säga "NEJ till kontorsstolen, ritbordet och ringande telefoner, men JA till spänst, spänning och frisk luft". I samma inbjudan har man uppmärksammat det täcka könet och utmålar patrulltävlingen (utom tävlan) som "ett utsökt tillfälle för Slottsklubbens damer att visa den spänst som uppövats genom idogt twistande".

1963 hände stora saker genom att lagtävlingen för tre-mannalag hade premiär. Enligt verksamhetsberättelsen var "upprinnelsen till detta att Gunnar Ross upptäckt en halvt bortglömd häst i Slottsklubbens arkiv. Denna häst har i någon grå forntid skänkts till klubben av Metallverkens tjänstemän och var en tid föremål för livlig tävlingsverksamhet. Hästen blev nu avdammad (ryktad) och uppställdes som vandringspris i tävlingen". Den historiska första lagtävlingen vanns av avdelning VT. Vidare kan noteras att oldboysklassen detta år vanns av en viss Carl Larsson, VVD.

Vidare efterforskning om "Hästens" bakgrund visar att det på 40-talet förekom lagtävlingar i "skytte-orientering" mellan Slottsklubben och Metallverken och att detta kan tänkas vara denna grå forntid som avses i ovanstående citat. I så fall skulle "Hästen" vara lika gammal eller ev. äldre än Slottsklubbens Orienteringssektion.

1964 är ett märkesår i sektionens jämställdhetshistoria eftersom det är första gången de deltagande damerna nämns i resultatlistan och följaktligen kan det anses att det var första gången man hade en damklass. De tre historiska damerna Britt Boström, Dagny Martinsson och Ingrid Sjöström genomförde loppet som patrull.

Utvecklingen på kartfronten fortsatte och 1966 var det dags för ett KM på den första "riktiga" orienterarframställda kartan i Finspångstrakten, "Gösebobladet". Kartan var densamma som använts vid lång-SM samma år och var i skala 1:25 000. Om man hade likadana skalomställningsproblem som 1960 är inte känt. Denna karta användes även 1967 och 1968, men 1969 var det dags för ännu en ny karta i skala 1:25 000, "Lunddalsbladet".

Orienterarna inom FAIK var flitiga att framställa nya kartor och vid 1972 års KM sprang man första gången på kartan "Stjärnviksskogen" i skala 1:20 000. Den stackars ensamma startande damen förvisades denna gång till den kombinerade klassen "Damer och Oldboys". Nästa år hade den startande damen lättare motstånd eftersom man då introducerat den nya klassen "Veteraner" och slagit samman denna med damklassen.

Till 1974 års KM lockade man återigen med en nyritad karta, denna gång "Mäselköpskartan" också den i skala 1:20 000. Tydligen var lockelsen stark, för detta år blev deltagarsiffran den högsta i Slottsklubbens hittillsvarande historia, 49 st varav inte mindre än 3 damer.

Sedan dess har det bara rullat på och från efterföljande år fram till dags dato kan konstateras att · kartorna har avlöst varandra i en strid ström via skalan 1:15 000 till dagens 1:10 000. · Asea Stal IF tog 1983 upp en tradition skapad på den marina konstruktionsavdelningen TS och startade med träningsorienteringar på vår/försommar. · tävlingsdagen för KM var fram till 1984 lördag, men ständigt minskande deltagarsiffror medförde att den fr.o.m.1985 flyttades till onsdag kväll istället. · Traditionen att någon av deltagarna på KM blir VD på företaget hålls vid liv. Det kan nämnas att Lars Josefsson debuterade på KM 1989 (men blev inte VD förrän senare). · Vid "Slottsklubbens dag" 13/5 1990 fick de ca 500 besökarna orientera sig runt mellan stationerna med hjälp av en speciellt framtagen karta över Slottsparken i skala 1:5 000. · Vid jubileums-KM 1993 sprang man i samma område (Stenstorpskogen) som 25 år tidigare och Per-Erik Larsson var med vid båda tillfällena. · 1995 var damklassen största klassen på KM med 8 startande. · 1996 innehöll KM en speciell nybörjarklass med definitioner på engelska. · 1999 kunde man bada i Bönnerns behagligt tempererade vatten efter KM. · 2001 slogs Slottsklubben samman med ABB Stal IF till ALSTOM Fritid men Slottsklubbsmästerskapet i orientering lever kvar. · Även vandringspriset "Hästen" hänger med, men det börjar bli ont om plats för nya graverade avdelningsbeteckningsskyltar.

Kent-Åke Ohlsson / 2003-08-11

Topic revision: r2 - 2005-04-19 - 06:07:58 - WikiGuest
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback