-- IngvarArvidsson - 2019-04-10

Nyheter.jpeg

2020-03-09

En sida har lagts till om den tidiga gasturbinutvecklingen vid AB Ljungströms Ångturbin, som leddes av företagets överingenjör Alf Lysholm.

Om detta kan man läsa här

2019-11-28

Gamla bilder och information om de Lavals ångturbinmaskinerier för svenska flottan finns här.

2019-05-25

Vi har hittat nya bilder från verkstadsmontage och provriggar för Dovernmotorn, som kan ses här.

2019-03-24

En sida om de Lavals centrifugalpumpar har lagts till här. Dessa pumpar utvecklades tidigt av DLÅs ingenjörer och blev efterhand ett viktigt produktområde.

2019-03-21

Vi har förvärvat ett aktiebrev avseende Svenska Turbinfabriks Aktiebolaget Ljungström utfärdat 1917. Det kan nu beskådas i museet.

2019-03-03

En sida om ångkraftens framväxt i Sverige har lagts till här. Visste du att de Lavals Ångturbin körde turbiner på ånga vid otroliga 220 bars tryck redan 1897?

2019-03-01

En sida om STALs kylverksamhet har lagts till här. En spännande historia som började i Stockholm och utvecklades starkt i Finspång.

Tillbaka till startsidan

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpeg Nyheter.jpeg manage 134.9 K 2019-04-11 - 05:59 IngvarArvidsson  
Topic revision: r6 - 2020-03-09 - 11:10:23 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback