-- IngvarArvidsson - 2019-04-10

Nyheter.jpeg

2023-02-03

Läs den spännande berättelsen om Gustaf de Lavals första licenstagare - om Axel von Fersen, drottning Marie Antoinette, en klocka och en nästan 250-årig familjedynasti här

2022-10-01

Vi uppmärksammar museets fantastiska dokumentarkiv, som omspänner nästan sextusen handlingar från 1870-talet och framåt. Man kan läsa mer om detta här

2021-09-30

Läs den spännande historien om en tänkt svensk atomubåt med turbiner från De Laval/STAL-LAVAL

här

2020-03-09

En sida har lagts till om den tidiga gasturbinutvecklingen vid AB Ljungströms Ångturbin, som leddes av företagets överingenjör Alf Lysholm.

Om detta kan man läsa här

Tillbaka till startsidan

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpeg Nyheter.jpeg manage 134.9 K 2019-04-11 - 05:59 IngvarArvidsson  
Topic revision: r11 - 2023-02-03 - 08:33:55 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback