-- IngvarArvidsson - 2019-06-01

Flerskiviga motroterande radialångturbiner

Ingenjören R. Olof J. Möller vid STAL utvecklade det sk. Möllersystemet, ett flerskivigt radialsystem där ångan expanderar radiellt både utåt och inåt. Genom att utnyttja flera skivor håller man ångans strömning nära rotationscentrum och får därmed mindre skovelringar och läckage. Systemet förbättrar därmed verkningsgraden vid små ångvolymer och är speciellt gynnsamt för mottrycksturbiner.

Tvåskiviga Möllersystem

Man började med tvåskiviga turbiner som kom fram med början 1932. Här strömmade ångan utåt genom de båda skovelsystemen.

Moller_2.png

Tvåskivigt Möllersystem.

Treskiviga Möllersystem

Den 3:e inåtströmmande ringen kom fram kort efter. Turbin G11 i Heleneholmsverket, Malmö har ett Möllersystem som utvecklar 50 MW. Installerades 1966.

Moeller.jpg
Treskivigt Möllersystem

Treskivigt Möllersystem för avtappningskondensdrift.

Avancerade Möllersystem

Möllersystemen kunde förses med både partialpådrag och reglerade avtappningar.

Reglerad avtappning uppnåddes med en vridbar ledskenekrans i skovelsystemets lågtrycksdel enl. bild. Partialpådrag uppnåddes genom att ångtilloppet delades in i sektioner och att turbinen fick ett reglersteg av Curtis-typ med stationära ledskenor.

Reglavt.jpg

Treskivigt Möllersystem med reglerbar avtappning och partialpådrag.

Partial.jpgReglersteg.jpg

Partialpådrag med reglersteg av Curtis-typ.

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpg Moeller.jpg manage 32.5 K 2019-06-16 - 09:03 IngvarArvidsson  
pngpng Moller_2.png manage 345.6 K 2019-06-16 - 09:02 IngvarArvidsson  
jpgjpg Partial.jpg manage 22.6 K 2019-06-16 - 10:27 IngvarArvidsson  
jpgjpg Reglavt.jpg manage 129.0 K 2019-06-16 - 09:14 IngvarArvidsson  
jpgjpg Reglersteg.jpg manage 35.3 K 2019-06-16 - 10:31 IngvarArvidsson  
Topic revision: r4 - 2020-03-12 - 13:04:02 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback