Lämpliga bilder

På hemsidor bör bilder inte vara för stora då hemsidorna då blir långsamma att ladda ner.

Lämplig storlek är ca 50 Kb. Vill man visa stora bilder kan man dock lämpligen lägga dessa på separata sidor, som man länkar till från den lilla bilden.

Lämpliga format för bilder är exempelvis JPEG/JPG för fotografier, PNG för grafik.

Topic revision: r1 - 2011-04-19 - 10:32:46 - MaartenMaartensson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback