-- IngvarArvidsson - 2019-03-27

Turbiner för kraftvärmeverk

Inledning

STAL installerade sin första värmeturbin redan 1917 i de egna verkstäderna. Den var på 500 kW och hade delad kondensor, en del för värmedrift och en för kallkondens. Man kom att installera ett flertal turbiner, främst i Danmark, innan marknaden i Sverige tog fart.

Kraftvärme i Sverige

De första fjärrvärmenäten i Sverige växte fram i slutet av 1940-talet. Först ut blev Karlstad där ett bostadsområde anslöts 1948. Detta skedde i anslutning till ett bygge av ett nytt ångkraftverk vars huvudsyfte var att producera elkraft till staden samtidigt som man producerade hetvatten till Karlstads Mekaniska Werkstad. I kraftverket installerades en gammal turbin på 2000 kW samt en ny STAL-turbin på 4200 kW. 1950 gick man igång med elproduktionen.

Konkurrens mellan STAL och de Lavals Ångturbin

Konkurrensen mellan de två svenska turbinföretagen var intensiv om den nya växande marknaden i början av 1950-talet. STALs dubbelrotationsturbiner stod mot De Lavals aktionsturbiner och hur de bäst kunde möta kundernas krav på flexibilitet.

Teknologi

Avt_kond.jpeg

Avtappnings-kondensturbinen i Karlstad. Flerskivigt Möllersystem med värmeavtappning a och slidreglering vid b. I drift 1950.

STAL-turbinerna var mycket flexibla och man kunde anpassa dem till ett växande värmebehov genom byten av skovelringar.

Åter till STAL

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpeg Avt_kond.jpeg manage 117.9 K 2019-03-27 - 07:53 IngvarArvidsson  
Topic revision: r2 - 2019-03-27 - 09:22:55 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback