STAL klubben

Konstsektionen

Verksamhetsberättelse för 2006

Medlemmar

Konstsektionen hade per den 31 december 2006, 168 aktivt betalande medlemmar. Det är en ökning med sex personer mot året innan. Nya medlemmar registrerades under året men även utträdande medlemmar noterades, bl a p g a pensioneringar och flytten av Alstom till Norrköping. Vi ser nu att Alstoms medlemsantal minskar drastiskt.

Efter flytten av ALSTOM Power Sweden AB till Norrköping kvarstår en del medlemmar, varför två separata medlemsregister upprätthålles även detta år. Medlemsavgiften är oförändrat 30kr/mån och medlem.

Verksamhet

Sektionens verksamhet består till allra största delen av utlottning av konst. Även skulpturer, konstglas och vävda alster finns för utlottning. Konsten köps av styrelsens medlemmar, olika för varje gång. Ett antal gallerier har frekventerats, både i Sverige och utomlands för att hitta ett varierat sortiment. Vi strävar efter att ha ett brett register av alster till våra utlottningar medan det samtidigt är viktigt att inköparen själv är nöjd med förvärvet.

Under verksamhetsåret har två utlottningar genomförts, omfattande tillsammans 27 konstverk av nutida utländska och svenska konstnärer, t ex Bo Beskow, Lena Linderholm och Lasse Åberg. Styrelsen diskuterat eventuella konstresor, men efter undersökning bland medlemmarna, har vi funnit intresset för lågt för att en resa skulle löna sig .

Någon resa till Konstmässan i Älvsjö hanns inte med under året men konstverk köptes på övriga utställningar och Gallerier.

Under hösten planerades och förbereddes en föreläsning om kvinnor i konsten men pga missförstånd uteblev föreläsaren. Intresset kvarstår emellertid och vi får göra ett nytt försök under 2007.

En hemsida för konstsektionen var tänkt att lanseras under 2006, men det stupade på tidsbrist . Emellertid är en ny under framtagning och hoppas kunna sjösättas under hösten 2007.

Utställningar

Under året har vi ställt ut de verk som lottats ut. Utställningarna har skett i korridoren utanför Energikällan, samt i NYKO. Konstsektionen har dessutom medverkat till att skaffa konst till utställningsverksamheten i Konferenscentret, F-byggnaden.

Styrelsen

Sektionens styrelse har bestått av: Ordförande- Inger Welander, Kassör - Bertil Nilsson, Sekreterare –Kerstin Lundqvist .Ledamöter - Barbro Torkeli, Elisabet E Tornberg, Magnus Järnvall och Pernilla Olausson/Karl-Arne Lindquist, Erik Andersson, Alstom.

Under hösten har byte skett av ledamot : Pernilla Olausson avgick och ersattes av Karl-Arne Lindqvist.

Finspång 2007-05-09

Inger Welander Ordförande

Topic revision: r1 - 2007-05-14 - 12:21:07 - WikiGuest
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback