Konstsektionen

Verksamhetsberättelse för 2005

Medlemmar

Konstsektionen hade per den 31 december 2005, 162 aktivt betalande medlemmar. Det är en minskning med två personer mot året innan. Nya medlemmar registrerades under året men även utträdande medlemmar noterades, bl a pga pensioneringar och flytt av delar av Alstom till Norrköping. Efter delningen av ALSTOM Power Sweden AB kvarstår många medlemmar, varför två separata medlemsregister upprätthålles även detta år.

Medlemsavgiften är 30kr/mån och medlem.

Verksamhet

Sektionens verksamhet består till allra största delen av utlottning av konst. Även skulpturer, konstglas och vävda alster finns för utlottning. Konsten köps av styrelsens medlemmar, olika för varje gång. Ett antal gallerier har frekventerats, både i Sverige och utomlands för att hitta varierande sortiment. Vi strävar efter att ha ett brett register av alster till våra utlottningar medan det samtidigt är viktigt att inköparen själv är nöjd med förvärvet.

Även under detta år har styrelsen diskuterat eventuella konstresor men efter undersökning bland medlemmarna funnit intresset för lågt för att en resa skulle löna sig .

Några av styrelsens medlemmar åkte till Konstmässan i Älvsjö och införskaffade ett antal alster. Hälften lottades ut under våren och merparten av resterande under hösten.

Ett par av verken finns kvar för utlottning till kommande dragning under våren 2006.

Tyvärr nådde vi inte ända fram med föreläsningsidén men förhoppningen är att sektionen kan realisera sina strävanden med föreläsningar om konst under 2006.

En hemsida för konstsektionen är under framtagning och hoppas kunna sjösättas under våren 2006.

Utställningar

Under året har vi endast ställt ut de verk som lottats ut. Utställningarna har skett i korridoren utanför Energikällan, samt i NYKO Konstsektionen har dessutom medverkat till att skaffa konst till utställningsverksamheten i Konferenscentret, F-byggnaden

Styrelsen

Sektionens styrelse har bestått av: Ordförande- Inger Welander, Kassör - Bertil Nilsson, Ledamöter - Barbro Torkeli, Elisabet E Tornberg, Kerstin Lundqvist, Magnus Järnvall och Gunnel Sundberg/Pernilla Olausson. Under hösten har byte skett av ledamot : Gunnel Sundberg avgick och ersattes av Pernilla Olausson.

Finspång 2006-02-09

Inger Welander Ordförande

Topic revision: r2 - 2006-04-25 - 14:09:38 - WikiGuest
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback