STAL klubben

Verksamhetsberättelse för Konstsektionen 2004

Medlemmar

Konstsektionen hade per den 31 december 2004, 164 aktivt betalande medlemmar. Det är en minskning med en person mot året innan. Nya medlemmar registrerades under året men även utträdande medlemmar noterades, bl a pga pensioneringar. Efter delningen av ALSTOM Power Sweden AB kvarstår de flesta medlemmar och två separata medlemsregister upprätthålles även detta år.

Medlemsavgiften är 30kr/mån och medlem.

Verksamhet

Sektionens verksamhet består till allra största delen av utlottning av konst. Även skulpturer, konstglas och vävda alster finns för utlottning. Konsten köps av styrelsens medlemmar, olika för varje gång. Ett antal gallerier har rekventerats, både i Sverige och utomlands för att hitta varierande sortiment. Vi strävar efter att ha en blandning av verk till våra utlottningar medan det samtidigt är viktigt att inköparen själv tycker om verket.

Även under detta år har styrelsen diskuterat eventuella konstresor men efter undersökning bland medlemmarna funnit intresset för lågt för att en resa skulle löna sig . Vi gjorde ett försök med arrangemang till Stockholm under våren men fick avlysa p g a inga anmälningar förutom några av styrelsens medlemmar.

Utställningar

Under året har vi endast ställt ut de verk som lottats ut. Utställningarna har skett i korridoren utanför Energikällan, samt i NYKO.

Konstsektionen har dessutom medverkat till att skaffa konst till utställningsverksamheten i Konferenscentret, F-byggnaden

Styrelsen

Sektionens styrelse har bestått av:
  • Ordförande Inger Welander,
  • Kassör Bertil Nilsson
  • Ledamöter Barbro Torkeli, Elisabet E Tornberg, Kerstin Lundqvist, Magnus Järnvall och Gunnel Sundberg.

Finspång 2005-02-08

Inger Welander Ordförande

Topic revision: r1 - 2005-04-20 - 06:53:00 - WikiGuest
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback