-- IngvarArvidsson - 2019-10-26

Page under construction!

orlogsftg.jpeg

Ångturbinmaskiner för örlogsfartyg 1915-1972

Inledning

Turbinmaskinerna från AB de Lavals Ångturbin var konservativt konstruerade och tekniken låg efter de bästa amerikanska turbinerna under den här perioden. Ny teknik, som solida turbinrotorer, dubbelreduktionsväxlar och påsvetsade kuggbanor, togs inte upp förrän i slutet av 1950-talet, vilket var mer än 20 år efter amerikanarna.

Men turbinerna hade bra tillförlitlighet, god ekonomi och låg vikt, vilket gav dem bra rykte.

Konstruktion

AB de Lavals Ångturbin maskiner till örlogsfartyg var av typen "single reduction cross compound" med en HT-turbin och en kombinerad LT- och backturbin kopplade till en reduktionsväxel med två drev verkande på ett stort hjul.

HT-turbin

Högtrycksturbinerna av impulstyp hade ett eller två Curtis-steg följt av fyra eller fem axialsteg. Turbinskivorna var påkrympta turbinaxeln, som roterade vid underkritiskt varvtal, 3140-3800 rpm.

HT-turb_Wr.jpeg

Högtrycksturbin för jagarmaskineri.

LT-turbin

Lågtrycksturbinerna av impulstyp hade fyra axialsteg, medan backturbinerna bestod av ett Curtis-steg plus ett axialsteg. Varvtalen var 2225-3800 rpm.

LT-turb_Wr.jpeg

Lågtrycks-backturbin för jagarmaskineri.

Kuggväxlar

Kuggväxeln är kanske den mest kritiska delen av ett turbinmaskineri. Höga turbinvarvtal skall här reduceras till mycket låga propellervarvtal, för örlogsfartygen 310-450 rpm, vilket ger extrema moment. Kuggväxlarna från de Laval var av enkelreduktionstyp med påkrympta kuggbanor. Kuggskärningen av det stora hjulet var en kritisk kompetens, som var svår att utöka, flytta eller ersätta.

Den första kuggfräsmaskinen installerades 1916 och kunde fräsa ett hjul med 3 m diameter. Den kunde tas i drift först 1919, så de första jagarmaskinerna fick kugghjulen skurna vid de Lavalbolaget i Trenton, NJ, USA. Växeln hade en utväxling på 8.

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpeg HT-turb_Wr.jpeg manage 115.1 K 2019-11-01 - 11:18 IngvarArvidsson  
jpgjpeg LT-turb_Wr.jpeg manage 88.8 K 2019-11-01 - 11:21 IngvarArvidsson  
jpgjpeg orlogsftg.jpeg manage 133.8 K 2019-10-28 - 11:20 IngvarArvidsson  
Topic revision: r3 - 2019-11-01 - 11:32:48 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback