-- IngvarArvidsson - 2019-03-01

GT35 Viktor

Inledning

När Glan-projektet annullerades 1952 beslöt STAL att i stället satsa på en stationär gasturbin för kraftproduktion. Baserad på strömningskanalen i Glan utvecklades en industriell maskin på 9 MW basrating och 12 MW max överlast. Personalhumorn döpte utvecklingsprojektet till Viktor eller V-projektet.

Konstruktionsförändringar

Industriturbinen GT35 kom att skilja sig ordentligt från den planerade flygmotorn Glan. Antalet steg i högtryckskompressorn utökades från sju till tio och varvtalet sänktes från flygmotorns 11000 rpm ned till 7000 rpm. Även lågtryckskompressorn fick ett extra steg och ett ett lägre varvtal -5500 rpm mot 6500 rpm i flygmotorn.

Kompressor- och turbinhus blev av tyngre och robustare konstruktion liksom rotorernas skivor. Kullagren ersattes av glidlager och den elektriska startmotorn byttes ut mot ett luftstartaggregat. Brännkamrarna gjordes större och mer bränsletåliga. De mekaniskt drivna hjälpapparaterna fick elektriska motorer och ställdes separat från turbincigarren. Vikten av gasgeneratorn på sju ton kan jämföras med flygmotorns 2,5 ton. Robustheten kostade.

Viktor.jpeg

Sprängskiss av gasturbinkraftverk GT 35 som det presenterades 1953.

Viktor_k.jpeg

Samtida skiss på installationen i en maskinsal.

Varför just 35?

Maskinbeteckningen GT 35 kom till på typiskt ingenjörsvis. Siffran 35 motsvarade det antal hektoliter bränsle som maskinen drog per timme vid fullast i sin första version (enl. uppgift från Gösta Stener).

Basfakta om GT 35A

Rating 9 000 kW

Max överlast 12 000 kW

LP kompressor 10 steg

LP rotorns varvtal 5 500 r/m

HP kompressor 10 steg

HP rotorns varvtal 7 000 r/m

Antal BK 7 st

TIT

HP turbin 1 steg

LP turbin 2 steg

Kraftturbin 3 steg

Verkningsgrad 24,5 %

Gasgeneratorn vägde 7 ton och kraftturbinen 11 ton.

GT 35 provkördes första gången i oktober 1955 och maskinen installerades därefter i Varberg där den invigdes 1957. Ratingen var då 9 MW.

Tillbaka till STAL

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpeg Viktor.jpeg manage 96.8 K 2019-03-15 - 11:39 IngvarArvidsson  
jpgjpeg Viktor_k.jpeg manage 97.7 K 2019-03-15 - 11:53 IngvarArvidsson  
Topic revision: r4 - 2019-07-07 - 07:48:50 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback