Hobbysektionen

Verksamhetsberättelse för 2005.

Nytt inpasseringssystemet.

Fått ett stort planbord till metallsidan.

Köpt en extra stor snickarbänk.

Flyttat ut en pinnsvets som fungerar.

Lokalen har försetts med nya fönster m.m.

Yrkesskolan har haft en del tyngre projekt i lokalen. Svårt att ta betalt.

Janne S.

Topic revision: r2 - 2006-04-25 - 14:03:00 - Main.m2
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback