-- IngvarArvidsson - 2019-04-04

Beställningen B-188 -ett sällsamt turbinöde

En ångturbins öden och äventyr kan många gånger vara förunderliga. Det hela började strax efter första världskriget år 1919 med en beställning från Sydǿstsjälland Elektricitets A/S i Danmark. Ordern omfattade en 2000 kW radialångturbin och fick nummer B-188. Den levererades året därpå.

År 1942, mitt under brinnande världskrig nr 2, såldes turbinen till en cementfabrik tillhörig den danska FLSmidth-koncernen. Då tyskarna hade ockuperat Danmark, tog man det ovanliga beslutet att helt enkelt gräva ner turbinen i en sanddyn vid Lökken på Jyllands västkust. Den tyska ockupationsmakten hade i annat fall transporterat den till Tyskland, där man hade ett starkt kraftbehov. Man kan tänka sig att risken för sönderbombning var stor, men glädjande nog fanns turbinen kvar i sanddynerna vid krigets slut.

Då grävdes turbinen fram och uppsattes under 1947-48 vid cementfabriken Helwan i Egypten. Fabriken ingick då i FLSmidth-koncernen. Där tjänstgjorde den sedan problemfritt i många år.

1983 erhöll Serviceavdelningen Industriturbiner vid STAL-LAVAL en större reservdelsorder för att förlänga livslängden med ett obestämt antal decennier på den då 60-åriga turbinen.Så sent som år 2000 utförde Finspång service på maskinen.

2011 försökte servicekontoret förgäves få besked huruvida den nu över 90 år gamla radialturbinen var still goin’ strong.

Helwan117s.jpg

Åter till STAL

Topic revision: r1 - 2019-04-04 - 17:58:13 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback