-- IngvarArvidsson - 2019-02-28

Glan-motorn

Glanprojektet påbörjades 1949 och motorn var avsedd för J35 Draken. Initialt studerades olika koncept med enaxliga såväl som tvåaxliga maskiner och med dragkrafter från 4500 kp.

Motorn brev till slut tvåaxlig med dubbla rotorer på koncentriska axlar. Båda rotorerna hade samma rotationsriktning, medurs i flygriktningen. Dragkraften blev 5000 kp (7000 kp med EBK).

Glanmotor.jpeg

Några tekniska data:

Lågtryckskompressor 9 steg

Varvtal 6 500 rpm

Högtryckskompressor 7 steg

Varvtal 11 000 rpm

Odelat kompressorhus

Brännkammare med 7 flamrör i cylindriskt ytterskal.

Högtrycksturbin 1 steg

Lågtrycksturbin 2 steg

Odelat turbinhus

Vikt 2 500 kg

Motorn hade EBK med variabelt utlopp. Den var tänkt att startas med tryckluft.

Efter annulleringen av ordern 1952 utvecklade STAL GT35 Viktor, en industrialiserad version av Glan-motorn. Se separat artikel om GT 35 Viktor.

Topic revision: r4 - 2022-10-01 - 15:44:16 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback