Flugfiske

Verksamhet 2005, enligt utsago på funktionärmiddagen.

"Kjell berättade kort om flugfiskesektionen. Man hade en bra ekonomi och även fått fler medlemmar."

Protokoll

Topic revision: r1 - 2006-04-25 - 14:21:25 - Main.m2
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback