Bowlingsektionen

Årsberättelse -05

Säsongen 04-05, så deltog 12 lag från Siemens.

I korpmästerskapet deltog 10st.

I klassen licensierade vann Peter Almqvist.

I klassen olicensierade kom Roger Johansson 2: a.

Inga damer från Siemens deltog.

Rickard Fogelin

Topic revision: r2 - 2006-04-25 - 14:10:56 - WikiGuest
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback