-- IngvarArvidsson - 2019-02-28

Vi som jobbar med museet

Aktiva gruppen

I den aktiva gruppen ingår:

 • Inger Welander, gruppledare
 • Folke Arvidsson
 • Ingvar Arvidsson
 • Bertil Nilsson
 • Michael Mazur
 • Leif Johanneson
 • Per Thörnblad
 • Gustaf Palm
 • Anita Sundqvist
 • Kenth Karlsson
 • Dan Bäcklin
 • Göran Tjellander
 • Jonas Larsson
Dessutom har vi ett antal stödjande medlemmar. Är Du intresserad att vara med och känna och jobba med historiens vingslag så kontakta någon av oss eller gör ett besök på museet

Tillbaka till startsidan

Topic revision: r2 - 2019-04-05 - 19:35:18 - IngvarArvidsson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback