Marten Martensson/FSPN/Industrial-Turbines
  2005-02-10 14:01 (Dept.: I6433/OPM)

 Jan Sundstedt/FSPN/Industrial-Turbines@WW007
Inger Welander/FSPN/Industrial-Turbines@WW007
Bertil Nilsson/FSPN/Industrial-Turbines@WW007
Juri Tavast/FSPN/Industrial-Turbines@WW007
Kjell Tranquist/FSPN/Industrial-Turbines@WW007
Jan Ericsson/FSPN/Industrial-Turbines@WW007
Anders Hall/FSPN/Industrial-Turbines@WW007
Niels Ostergaard/FSPN/Industrial-Turbines@WW007
Knud Knudsen/FSPN/Industrial-Turbines@WW007
Marita Ahx/FSPN/Industrial-Turbines@WW007
Marianne Axelsson/FSPN/Industrial-Turbines@WW007
Kent-Ake Ohlsson/FSPN/Industrial-Turbines@WW007
Hakan Franzen/FSPN/Industrial-Turbines@WW007
Kent-Ove Sivertsson/FSPN/Industrial-Turbines@WW007

Subject: Årsmöte - årsredovisningar från sektioner
Security Level:? Internal

Hej funktionärer och medlemmar i STALklubben Detta brevet skriver jag i rollen som huvudkassör för STALklubben.

Eftersom årsmöte för STALklubben är planerat till den 22 Mars i år är det nu hög tid att börja på att få årsredovisningar för sektioner mm klart.

Senast två veckor innan mötet skall revisorerna fått hela årsredovisningen tillhanda, vilket gör att att jag i min tur vill få era sektioners redovisningar ytterligare ett par veckor innan minst.

Så sista datum för inlämnade av handlingar blir därmed kring den 22/2. Finns ingen ekonomisk verksamhet, så bör en årsberättelse över årets händelser lämnas om inte verksamheten skall ses som inaktiv/vilande.

 • Handlingar som skall lämnas är:
 • Årsberättelse
 • Ekonomiskt årsbokslut (när detta görs av sektionen), inklusive invetarielista/avskrivningsplan.
 • Verifikationer
 • Mötesprotokoll

Att tänka på är också att eventuella kvitton mm som eventuellt skall betalas av huvudföreningen gällande föregående år snarast kommer in (gäller de sektioner som inte har egen bokföring (som exemepelvis Villa leire, Skogstorp). Finns eventuella problem med att hinna klart till utsagda datum ovan behöver jag få reda på detta snarast möjligt.

Aktiva sektioner/aktiviteter och ansvariga (vad jag vet, kontakta mig om eventuella felaktigheter). Hobbyverkstan: Jan Sundstedt Konstsektionen: Inger Welander & Bertil Nilsson Flugfiskesektionen: Jüri Tavast & Kjell Tranqvist Tjockisholm: Jan Eriksson Skogstorp: Knud Knudssen, Werner Hofman, Göran From (Werner har lämnat årsberättelse redan) Puben: Anders Häll & Niels Östergård Villa Leire: Marita Ahx Ångbåten Kristina: Ingvar Arvidsson Golf: Marianne Axelsson Orientering: Kent-Åke Ohlsson Kägel: Håkan Franzen Bowling: Kent-Ove Sivertsson

För intresserade sektioner finns numera även möjligheter att spara undan äldre redovisning/dokumentation centralt hos klubben i en lokal vi förfogar över i Laboratoriehuset (före detta bibliotetket).

Har ni frågor ytterligare gällande årsredovisningen så är ni välkommna med dessa till mig.

M.v.h. Mårten

PS. Utdrag ur våra stagar gällande revision & årsmöte

//

§7. Räkenskapsår

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.

För granskning av styrelsens förvaltning utser klubben vid årsmötet två revisorer samt en suppleant, för det löpande arbetsåret. Revisorerna åligger att granska styrelsens räkenskaper och protokoll samt att avge revisionsberättelse till klubbens årsmöte. 

Räkenskaper och protokoll skall ställas till revisorernas förfogande 14 dagar före årsmötet, vid vilken revisionsberättelsen skall föreligga för behandling. Revisionsberättelsen skall innehålla förslag rörande ansvarsfrihet för styrelsen.

 §8. Klubbmöten

  * Mom.1. Klubben håller minst ett ordinarie, vilket samtidigt utgör årsmöte före april utgång.
  * Mom.2. Extra möten hålles på kallelse av styrelsen. Om minst 15 medlemmar så påfordrar skall styrelsen kalla till extra sammanträde.
  * Mom.3. Kallelse till ordinarie och till extra klubbmöte skall ske två gånger, en månad respektive en vecka före avsedd mötesdag genom företagens informationssystem. Kallelsen skall innehålla tid och plats för klubbmötet jämte utdrag ur dagordningen, varvid skall anges de viktigaste frågorna.
  * Mom.4. Klubbmöten skall avhållas med minst en veckas uppehåll mellan dessa.
  * Mom.5. Platsen för ordinarie klubbmöte skall vara Finspång.
  * Mom.6. Vid årsmöte skall följande obligatoriska ärenden förekomma till behandling i nedan angiven ordning:

  1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
  2. Styrelsens berättelse för det gångna året.
  3. Balans- samt vinst- och förlusträkning för det gångna året.
  4. Revisorernas berättelse för det gångna året, samt beslut rörande ansvarsfrihet för styrelsen och funktionärer.
  5. Fastställande av budget för nästa kalenderår.
  6. Val av ordförande eller kassör på två år
  7. Val av tre stycken övriga styrelseledamöter på två år
  8. Val av revisorer och revisorsuppleanter
  9. Val av erforderliga funktionärer.
 10. Val av valberedning.

  * Mom.7. Vid ordinarie klubbmöte kan varje av närvarande medlem väckt förslag eller till styrelsen ingivet skriftlig upprättat förslag upptagas till behandling. Beslut i ekonomiska och andra viktiga frågor får dock icke fattas utan att styrelsen dessförinnan yttrat sig i ärendet.
//

DS.

Topic revision: r1 - 2005-04-19 - 06:22:56 - Main.m2
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback