Tekniska lösningar

DigitaltMuseum - https://digitaltmuseum.se/search/?q=radialturbin

@ Mårten, kontakt DM, frågor: Hur ansluter man sig, laddar upp bilder/data, samt kostnader det skulle innebära.

SOFIE - https://sofie.vbm.se

digital kultur - https://digitalkultur.se, bra "förstorings" funktion

Process

En egen data-bas där registrering sker, men där vi sedan publiserar urval till en public plats.

Egna databasen på vår egna server, ligger idag byggd i LibreOffice? - HSQLDB?

Bilder idag är ~10 GB

-- MaartenMaartensson - 2018-09-25

Topic revision: r1 - 2018-09-25 - 15:03:36 - MaartenMaartensson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback