You are here: STALklubben>STALklubben Web>Ã…arsBokslut?>BokslutGym2005>Rapport2004_gym (2005-12-28, Main.m2)EditAttach
Till STALklubben

Rapport om pensionärsgymnastiken i f d Ekmanska skolan.

Vårterminen 040113 – 040427 Av ett 30-tal deltagare har i genomsnitt 23 st deltagit i de 15 gymnastiktillfällena.

Höstterminen 040907 – 041214 I genomsnitt har 21 st deltagit i de 16 st gymnastiktillfällena.

Ledare Erik Persson, vid ett tillfälle har Syvert Östrem vikarierat. Varje gymnastiktillfälle har omfattat 50-55 minuter gymnastik, med efterföljande dusch och bastubad (vid de tillfällen då bastun fungerat).

Vår- och höstterminen har avslutats med gemensamhetskaffe i bowlinghallen.

Finspång 041216

Erik Persson

Topic revision: r2 - 2005-12-28 - 15:18:00 - Main.m2
Main.Rapport2004_gym moved from Main.Rapport2005_gym on 2005-12-28 - 15:25 by Main.m2
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback