VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 2004 – ÅNGBÅTEN KRISTINA

Besättningen består nu av 27 medlemmar.

Vi har under årets säsong kört 82 st betalande turer som drog in 72800.- jämfört med föregående års 72 turer och 66700.-.

Styrelsen har bestått av följande personer:

Kapten: Ingvar Arvidsson
Maskinchief: Leif Johanneson
Pannchief: Lars Andersson
Elchief: Folke Arvidsson
Förste styrman: Janne Sundstedt
Steward: Hans Gummesson
Hamnkapten: Hans Martens

I år fyller KRISTINA 20 år. D.v.s. det är 20 år sedan hon sjösattes i vår regi. Vi har därför haft några aktiveteter för att fira. Vi började med att bjuda in Lars Jander till vår vinterfest i Ekmans Pub där han berättade om ångbåtarna i sjön Runn. Lars är bl.a. pappa till ångmaskinen ombord.

Under vintern har sedvanliga underhållsarbeten och målning utförts. Några glapp i maskineriet har åtgärdats. Ny mössor och tröjor har beställts. Äntligen har borden ombord bytts ut mot ett klaffbord i båtmässigt träslag.

Säsongen var välbokad trots ojämt väder.

Några skeppare besökte Ångans Dag i Torsång där vi fick tillfälle att åka med Lars Jander's egen ångbåt. Torsång (nära Borlänge) är den ort som KRISTINA ursprungligen kommer ifrån

Buset begränsade sig till att lyktorna till dom nya lyktstolparna stals.

Vi förhandlar med fastighet och STALklubben om att få loss pengar för utvändig renovering av båthuset.

Sista veckan av säsongen började KRISTINA läcka in vatten, troligen via en dåligt dragen rörkoppling. Tanken slog oss, att hade hon sjunkit vid bryggan hade bärgning försvårats då bärgningsfordon har svårt att komma fram under den låga Skutenbron. Kanske vi måste undersöka möjligheterna att få en ny nedfart direkt till parkeringen. Det är även något som motorbåtsfolket skulle välkomna.

Efter urlyftning ur sjön har KRISTINA transporterats till VIKING Industrimålning för blästring och målning av skrovet.

Topic revision: r1 - 2005-04-19 - 11:01:09 - WikiGuest
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback