Styrelse för verksamhetsåret 2013 är:

Huvudstyrelse

 • Ordförande: Daniel R Andersson (Siemens), 0122-817 06, daniel.r.andersson@.NEJSPAM.siemens.com
 • Sekreterare: Göran Oleskog (ALSTOM)
 • Kassör: Carina Pettersson (Siemens)
 • Ledamot/Idrottsansvarig: Håkan Johansson (Siemens)
 • Ledamot: Jonas Eriksson (Siemens)
 • Ledamot/Bokningsprogram: Magnus Moberg (Siemens)
 • Ledamot: Sune Horkeby (Siemens)

 • Suppleant/företagskontakt: Inger Andersson (Siemens)
 • Adjungerad till styrelsen Anders Molund (traditioner) och Zoran Petovic (idrott)

Revisorer

Ordinarie

 • Carl-Johan Sandelin (ALSTOM)
 • Ann-Britt Wrenner Karlsson (Siemens)

Suppleant

 • Torsten Bengtsson

Valberedning

 • Åke Kinnander (Siemens)
 • Anders Molund (Siemens)
 • Mats Helgesson (ALSTOM)
Topic revision: r10 - 2014-01-22 - 10:21:53 - DanielAndersson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback