STALKLUBBEN

Kallelse till årsmöte till samtliga medlemmar

Datum/plats; 28 mars 2012 kl. 15:30 i Puben Ekmanska skolan, Finspång

Agenda årsmöte för verksamhetsåret 2011

  1. Godkännande av kallelse.
  2. Godkännande av dagordning.
  3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
  4. Val av justeringsmän, två stycken att jämte mötesordförande justera protokollet.
  5. Styrelsens berättelse för det gångna året.
  6. Balans- samt vinst- och förlusträkning för det gångna året.
  7. Revisorernas berättelse för det gångna året
  8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och funktionärer för 2011 års verksamhet
  9. Fastställande av budget för nästa kalenderår.
10. Val av ordförande eller kassör på två år.

11. Val av övriga styrelseledamöter på två år.

12. Val av revisorer och revisorsuppleanter

13. Val av erforderliga funktionärer.

14. Val av valberedning på ett år, tre ledamöter.

15. Firmatecknare

16. Inkomna motioner

17. Övrigt;
- Diskussion angående Villa Leire (fortsatt verksamhet alternativt avveckling).

På uppdrag av styrelsen

Daniel Andersson

Ordförande

Topic revision: r1 - 2012-02-27 - 05:52:24 - MaartenMaartensson
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding STALklubben? Send feedback